ادبیات و زبان های محلی ایران زمین, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (95-122)

عنوان : ( بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گستره کاربرد مورداک) )

نویسندگان: حامد مولائی کوه بنانی , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال­های اخیر پژوهش­هاییدر زمینۀ بررسی واجی، واژگانی و نحوی گویش­های فارسی انجام گرفته اما مسائل مربوطبه مردم­شناسی آنها کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی واژگاننظام خویشاوندی هشت گونۀ زبانی استان کرمان (شاملکرمانی، بردسیری، کوهبنانی، بافتی، کهنوجی،جیرفتی، فاریابی و قلعه گنجی)می­باشد. بر اساس نظر مورداک، واژگان خویشاوندی بر سه اساسطرز استفاده، ساخت زبانی و گسترۀ کاربرد مورد مطالعه قرار می­گیرند. با توجه بهحجم مقاله،واژگان خویشاوندی برخی از این گونه­ها تنها براساس گسترۀ کاربردمورداک تحلیل شده­اند. در مجموع 45 واژه خویشاوندی از این گونه­ها جمع­آوری شده که18 واژه مربوط به خویشاوندان نسبی، 21 واژه سببی و 6 واژه ناتنی می­باشد. بررسیمقابله­ای داده­ها نشان می­دهد که واژگان نظام خویشاوندی در گونه­های کرمان جنوبیبیشترین تفاوت با فارسی معیار را دارند. بررسی نتایج برطبق الگوی گسترۀ کاربرد نیزنشان می­دهد که تمام معیارهای این الگو در واژگان گونه­های شمالی اعمال می­شود امادر گونه­های جنوبی گاهی دو معیار جهت و جنس اعمال نمی­شوند.

کلمات کلیدی

, واژگان خویشاوندی , گونۀ زبانی , استان کرمان , الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058397,
author = {مولائی کوه بنانی, حامد and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گستره کاربرد مورداک)},
journal = {ادبیات و زبان های محلی ایران زمین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-217X},
pages = {95--122},
numpages = {27},
keywords = {واژگان خویشاوندی ،گونۀ زبانی ،استان کرمان ،الگوی مورداک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گستره کاربرد مورداک)
%A مولائی کوه بنانی, حامد
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
%@ 2345-217X
%D 2016

[Download]