پژوهش های گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (759-770)

عنوان : ( گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان )

نویسندگان: زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سس (Cuscuta) متعلق به تیره پیچک (Convolvulaceae)، از گیاهان تمام انگل گلدار است و علف هرز گیاهان زراعی، باغی، وحشی و زینتی می باشد و پراکندگی وسیعی در جهان دارد. در این مطالعه ریز ریخت شناسی سطح دانه های گرده سس(Cusucta) متعلق به تیره پیچک، از گیاهان تمام انگل گلدار است و علف هرز گیاهان زراعی، باغی، وحشی و زینتی می باشد و پراکنش وسیعی در جهان دارد. در این مطالعه ریز ریخت شناسی سطح دانه های گرده هفت تاکسون و بذر پنج تاکسون از نه تاکسون موجود در استان های خراسان با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی نگاره برای مطالعه اهمیت تاکسونومیکی ریزساختار گرده و بذر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه دانه گرده این تاکسون ها نشان داد که در جنس سس گرده ها oblate و zonocolpate هستند و اغلب سه شیاره (tricolpate)می باشند. C. epithymum بزرگترین دانه گرده (طول محور قطبی48/082 و طول محور استوایی 48/18 میکرومتر) می باشد. کوچکترین دانه گرده در C. campestris (طول محور قطبی 26/97 و طول محور استوایی 30/95 میکرومتر) مشاهده گردید. فراساختار سطح دانه گرده (ektexine) در گونه های این جنس به صورت خاردار( (echinate، شبکه ای ریز(finely reticulate) و شبکه ای خشن (coarsely reticulate) مشاهده شد. بررسی بذر تاکسون های مورد مطالعه نیز نشان داد که صفات شکل بذر، شکل دیواره های آنتی کلینالی و پری کلینالی از مهمترین صفات در جدایی این تاکسون ها هستند. نتایج نشان داد که صفات ریز ریخت شناسی سطح گرده و بذر در تفکیک گونه های این جنس مفید می باشند.

کلمات کلیدی

, ریز ریخت شناسی, سس, تاکسونومی, میکروسکوپ الکترونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058399,
author = {رنجبر, زهرا and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید},
title = {گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان},
journal = {پژوهش های گیاهی},
year = {2016},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2592},
pages = {759--770},
numpages = {11},
keywords = {ریز ریخت شناسی، سس، تاکسونومی، میکروسکوپ الکترونی نگاره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان
%A رنجبر, زهرا
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%J پژوهش های گیاهی
%@ 2383-2592
%D 2016

[Download]