مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (29-42)

عنوان : ( شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق با استفاده از شکل‌دهی به روی پانچ به جای شکل‌دهی به درون قالب )

نویسندگان: اسماعیل عشقی , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرعت بالا و عدم کنترل دقیق بر توزیع فشار،شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق به درون قالب را محدود به هندسه‌های ساده با عمق کم کرده است. می‌توان با استفاده از پانچ محدب به جای قالب مقعر عمق بیشتری برای ورق بدست آورد. در این مقاله شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق به روی پانچ محدب و به درون قالب مقعر بررسی شده است. بخش الکترومغناطیس مسئله بصورت تحلیلی و بخش مکانیکی بصورت عددی با کمک نرم‌افزار آباکوس به روش اجزا محدود حل شده است و برای همبستگی دو بخش مسئله از روش عدم همبستگی استفاده شده است. درستی این روش حل بوسیله‌ی مقایسه‌ی نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مطالعات پیشین درشکل‌دهی بدون قالب ورق تایید شده است. ماده‌ی انتخابی آلیاژ آلومینیوم 1050 است که در مطالعات آزمایشگاهی قبلی استفاده شده است. سخت‌شوندگی وابسته به سرعت و مستقل از سرعت برای رفتار مکانیکی ماده در نظر گرفته شده است. روش حل با در نظر گرفتن مدل سخت‌شوندگی مناسب برای ماده نتایج قابل قبولی را ارائه می‌دهد. برای دستیابی به عمق بیشتر در شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق می‌توان از پانچ محدب به جای قالب مقعر استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, شکل‌دهی سریع, شکل‌دهی الکترومغناطیس, پانچ, نرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058400,
author = {عشقی, اسماعیل and کدخدایان, مهران},
title = {شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق با استفاده از شکل‌دهی به روی پانچ به جای شکل‌دهی به درون قالب},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9475},
pages = {29--42},
numpages = {13},
keywords = {شکل‌دهی سریع، شکل‌دهی الکترومغناطیس، پانچ، نرخ کرنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق با استفاده از شکل‌دهی به روی پانچ به جای شکل‌دهی به درون قالب
%A عشقی, اسماعیل
%A کدخدایان, مهران
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2016

[Download]