هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-27

عنوان : ( تعیین توالی کامل 3'UTR ژن GDF8 گوسفندان زل و دالاق به منظور شناسایی جهش تک نوکلئوتیدی سرکوب کننده )

نویسندگان: سعیده سلیمانی کهنوج , علی جوادمنش , محمدهادی سخاوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میوستاتین (MSTN) ، به عنوان عامل تمایز و رشد (GDF8) و به عنوان تنظیم کننده منفی رشد ماهیچه های اسکلتی در پستانداران شناخته شده است. ثابت شده است که جهشهای طبیعی موجود در ژن میوستاتین بر عضلانی شدن گونههایی مانند گاو، گوسفند و سگ مؤثر می باشد. از این رو ژن میوستاتین به عنوان یک هدف مهم برای بهبود رشد در پستانداران معرفی شده است. این تحقیق به منظور شناسایی جهش موجود در 3' UTR ژن میوستاتین گوسفند تکسل، در 20 راس گوسفند نژاد دالاق و زل انجام شد. طول کامل 3' UTR ژن میوستاتین این نژادها دارای 2810 جفت باز با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز برای تعیین چند شکلی تک- نوکلئوتیدی آلل A تکثیر و ارزیابی شد. با مقایسه توالی مرجع با توالی 3' UTR ژن میوستاتین گوسفندان زل و دالاق مشخص شد دارای شباهت بالایی هستند و تنها تفاوت در این جهش است و کلیه نمونهها دارای آلل g+6723G بودند و جهش مورد نظر یعنی g+6723G>A در این نژادها مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, ژن میوستاتین, جهش, واکنش زنجیرهای پلیمراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058401,
author = {سلیمانی کهنوج, سعیده and جوادمنش, علی and سخاوتی, محمدهادی},
title = {تعیین توالی کامل 3'UTR ژن GDF8 گوسفندان زل و دالاق به منظور شناسایی جهش تک نوکلئوتیدی سرکوب کننده},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ژن میوستاتین- جهش- واکنش زنجیرهای پلیمراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین توالی کامل 3'UTR ژن GDF8 گوسفندان زل و دالاق به منظور شناسایی جهش تک نوکلئوتیدی سرکوب کننده
%A سلیمانی کهنوج, سعیده
%A جوادمنش, علی
%A سخاوتی, محمدهادی
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]