نامه مکانیک شریف, دوره (18), شماره (46), سال (2016-8) , صفحات (75-79)

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن )

نویسندگان: حسام سلیمانی , رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطار و ریل یکی از شیوه های متداول حم لونقل در جهان هست که استفاده گسترده از آن، ضرورت مطالعه در این حوزه را نمایان م یسازد. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر جهت حرکت باربر روی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن است.. بدین منظور از نمونه ریل موجود در سامانه ریلی ایران یعنی ریل UIC60 با هندسه دقیق پروفیل و روش اجزای محدود استفاده شده است. در این راستا ابتدا یک مدل المان محدود الاستیک-پلاستیک سه بعدی ارائه می شود و با استفاده از این مدل، محل تنش حداکثر ناشی از تماس چرخ و ریل به دست می آید. سپس با استفاده از کد المان مرزی ضمن انجام تحلیل تنش به ازای موقعی تهای مختلف استقرار چرخ، مقادیر مختلف ضریب شدت تنش به دست آمده است. دو مشخصه مربوط به انتشار ترک خستگی تماسی غلتشی یعنی رشد و امتداد توسعه ترک به کمک این ضرایب شدت تنش محاسبه گردیده است. در ادامه رشد ترک تحت بار خستگی و به صورت سه بعدی مدل گردیده است، دراین ارتباط رابطه پاریس به عنوان معیار سرعت رشد و راستای تنش مماسی ماکزیمم به عنوان امتداد رشد ترک در نظر گرفت هشده است. مقایسه نتایج به دست آمده نشان داد ترک در هر دو جهت رشد میکند اما ترک در جهت حرکت چرخ رشدی سریع تری نسبت به ترک در خلاف جهت حرکت دارد.

کلمات کلیدی

, رشد ترک خستگی, ریل, مدل المان محدود الاستیک - پلاستیک, ضریب شدت تنش, تنش مماسی ماکزیمم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058403,
author = {سلیمانی, حسام and مسعودی نژاد, رضا and فرهنگ دوست, خلیل and شریعتی, محمود},
title = {شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن},
journal = {نامه مکانیک شریف},
year = {2016},
volume = {18},
number = {46},
month = {August},
issn = {1561-9389},
pages = {75--79},
numpages = {4},
keywords = {رشد ترک خستگی، ریل، مدل المان محدود الاستیک - پلاستیک، ضریب شدت تنش، تنش مماسی ماکزیمم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن
%A سلیمانی, حسام
%A مسعودی نژاد, رضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A شریعتی, محمود
%J نامه مکانیک شریف
%@ 1561-9389
%D 2016

[Download]