مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (6), شماره (25), سال (2015-12) , صفحات (73-96)

عنوان : ( حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار سیاسی، اداری، قضایی و نظامی خلافت پانصد ساله عباسی از جهات گوناگون قابل بررسی است. در مقاله حاضر تلاش می¬شود با استناد به گزارش¬های تاریخی، تحلیل داده¬ها، روش تعلیل و مقایسه، ساختار سیاسی- اداری و نظامی عباسیان را با نظریه اقتدار سنتی ماکس¬وبر مورد ارزیابی و واکاوی قرار داده و میزان هماهنگی و یا عدم آن را با این نوع حاکمیت تبیین نماید. زمانی که عباسیان قدرت را به دست گرفتند، حاکمیت پاتریمونیال عباسی شکل گرفت. با تثبیت قدرت سیاسی و گسترش ساختار اداری و نظامی خلافت، دولت ویژگی نظام پاتریمونیال – بوروکراتیک یافت. بعد از گذشت یک سده از عمر حکومت، به تدریج شاهد استقلال والیان، افول اقتدار خلیفه و ضعف تشکیلات اداری و سیطره نظامیان هستیم. خلیفه برای رهایی از بحران سیاسی با ایجاد منصب جدید امیرالامرایی، تمام اختیارات حکومت را به فرماندهان نظامی تفویض نمود. پیامد غلبه نظامیان بر خلافت آن بود که دولت پاتریمونیال عباسی مشخصه و ویژگی سلطانیسم گرفت. نظام¬های پاتریمونیال مشخصه خودکامگی حاکم، انحصار طلبی، مشکلات اقتصادی، افزایش قدرت نظامیان و... دارند که این امر از موانع جدی تحول و توسعه و سیر آن به سمت عقلانیت بوده¬است و تمام این موانع در ساختار سیاسی و نظام اداری و تشکیلات اقتصادی دولت عباسی قابل مشاهده¬است.

کلمات کلیدی

, خلافت عباسی, ساختار سیاسی, دیوانسالاری, ماکس وبر, اقتدار سنتی, نظام پاتریمونیالیسم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058409,
author = {فرخنده زاده, محبوبه},
title = {حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {25},
month = {December},
issn = {2008-9945},
pages = {73--96},
numpages = {23},
keywords = {خلافت عباسی، ساختار سیاسی، دیوانسالاری، ماکس وبر، اقتدار سنتی، نظام پاتریمونیالیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2015

[Download]