اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2016-09-21

عنوان : ( ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها )

نویسندگان: فاطمه سادات مدنی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بگیرهای کفی یکی از کارآمدترین روشهای آبگیری از رودخانههای کوهستانی پرشیب و با بار بستر درشتدانه میباشند. این آبگیرها درنیروگاههای برقآبی کوچک اهمیت بسزایی دارند. تا کنون سازههای آبگیر کفی بهصورت شبکه فلزی با میلههای تخت طولی، عرضی و متقاطع و یا با محیط متخلخل ساخته شده و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در مقاله حاضر طرح نوینی از آبگیر کفی با هندسه جدید معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای هیدرولیکی فرم آبگیر پیشنهادی در شرایط جریان زلال بهصورت آزمایشگاهی اندازهگیری شدند. کانال انحراف بهصورت شوتی متقاطع در فاصلهای که توسعهیافتگی جریان بهطور کامل محقق شده، زیر کانال اصلی بهمنظور تطابق بیشتر مدل با واقعیت ساخته شد. با ساخت سه مدل آزمایشگاهی و عبور دادن دبیهای مختلف به بررسی اثر تغییر شیب میلههای آبگیر کفی بر عملکرد آن پرداخته شد و در نهایت عملکرد هیدرولیکی طرح جدید آبگیر کفی با فرم خط جریانی با عملکرد مدل آزمایشگاهی تخت با میلههای طولی بهکار گرفته شده در این پژوهش از طریق اندازهگیری و محاسبه دبی منحرف شده مقایسه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در شرایط یکسان آبگیر با فرم خط جریانی، بهطور کلی دارای عملکرد بهتری است

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, فرم خط جریانی, جریان زلال, جریان متغیر مکانی, دبی انحراف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058421,
author = {مدنی, فاطمه سادات and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبگیر کفی، فرم خط جریانی، جریان زلال، جریان متغیر مکانی، دبی انحراف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها
%A مدنی, فاطمه سادات
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2016

[Download]