اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2016-09-21

عنوان : ( معرفی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در اثر کاهش عرض )

نویسندگان: آیلین قرنجیک , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبگیرهای کفی سازههایی هستند که برای انحراف و انتقال جریان به روش ثقلی در رودخانهها بهکار میروند. این سازهها سابق ا بهصورت تخت بامیلههای عرضی، طولی و متقاطع و یا محیط متخلخل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند. در پژوهش حاضر طرح نوینی از آبگیر کفی با هندسه جدید معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای هیدرولیکی فرم آبگیر پیشنهادی بهصورت آزمایشگاهی و در شرایط جریان زلال اندازهگیری شدند. برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، کانال فرعی بهصورت شوتی متقاطع زیر کانال اصلی ایجاد شد. با ساخت سه مدل آزمایشگاهی و عبور دادن دبیهای مختلف به بررسی اثر کاهش عرض بر عملکرد آبگیر کفی پرداخته شد و در نهایت عملکرد هیدرولیکی فرم جدید آبگیر کفی با عملکرد مدل آزمایشگاهی تخت با میله های طولی بهکار گرفته شده در این تحقیق از طریق محاسبه دبی انحراف مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد در شرایط یکسان و در شیب های بزرگتر از صفر، آبگیر پیشنهادی دارای عملکرد بهتری میباشد.

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, فرم خط جریانی, جریان زلال, جریان متغیر مکانی, دبی انحراف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058422,
author = {قرنجیک, آیلین and خداشناس, سعیدرضا and اکبرزاده, محمدرضا},
title = {معرفی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در اثر کاهش عرض},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبگیر کفی، فرم خط جریانی، جریان زلال، جریان متغیر مکانی، دبی انحراف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در اثر کاهش عرض
%A قرنجیک, آیلین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اکبرزاده, محمدرضا
%J اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2016

[Download]