مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (105-116)

عنوان : ( آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه )

نویسندگان: آصف پورمعصومی حسن کیاده , هادی صدوقی یزدی , هادی قائمی , زهرا دلخسته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه تعاملات مبتنی بر وب نظیر نظرسنجی ها، وبلاگ های شخصی و شبک ههای اجتماعی، آنالیز حس و یا کاوش عقیده به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در علوم کامپیوتر تبدیل شده است. تا کنون رو شهای زیادی مبتنی بر یادگیری ماشین و همچنین پردازش زبان طبیعی در ارتباط با آنالیز حس ارائه شده است. در این مقاله از توزیع کلمات در مجموعه اسناد جمع آوری شده به عنوان معیاری جدید برای تشخیص حس جمله استفاده شده است. در روش پیشنهادی با طراحی حوزه تبدیل بهینه مناسب روی توزیع کلمات، دو هدف کلاس ی ف ی ط ی حداکثرکردن انرژ ω 1 در فرکانس های پایین و حداکثرکردن کلاس ی ف ی ط ی انرژ ω 2 در فرکانس های بالا دنبال می شود. با طراحی حوزه تبدیل بهینه، داده ها از حوزه فراوانی به حوزه فوریه نگاشت می شوند. با این تبدیل بهینه، جداسازی الگوهای دوکلاسی از مفاهیم خوش بینی و بدبینی در حوزه تبدیل به راحتی امکان پذیر خواهد بود. برای محقق شدن مدل ریاضی، استراتژی کلاس نده ی نما گنال ی س ی ها همه نمونه ی ها رو نمونه ل ی استفاده از پروفا ω 1 ارائه شده و مسأله حل می شود. طیف این پروفایل دارای مؤلفه های فرکانس پایین ی دوکلاس ی ف ی که با فرض تضاد ط باشد ی م ω 1 و ω 2 ، حداکثرکردن انرژی طیفی کلاس ω 2 نیز ارضا می گردد. این روش به روی متون با زبان فارسی و انگلیسی اجرا شده است.

کلمات کلیدی

, آنالیز حس, حوزه تبدیل, حداکثرکردن انرژی طیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058425,
author = {پورمعصومی حسن کیاده, آصف and صدوقی یزدی, هادی and قائمی, هادی and دلخسته, زهرا},
title = {آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {1682-3745},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {آنالیز حس، حوزه تبدیل، حداکثرکردن انرژی طیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه
%A پورمعصومی حسن کیاده, آصف
%A صدوقی یزدی, هادی
%A قائمی, هادی
%A دلخسته, زهرا
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2016

[Download]