جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (127-146)

عنوان : ( ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور )

نویسندگان: مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر نوع توسعه با هر درجه ای از کمیت یا کیفیت، آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد. دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی لزوماً به معنی ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتاً می تواند توازن های موجود محیط را برهم زده و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته یا پیش بینی نشده را دربرداشته باشد. طرح توسعه ای احداث سد نیز دارای اثرات مختلفی بر محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشد. سد بار نیشابور، ازجمله سدهای احداث شده در استان خراسان رضوی است، که با هدف تأمین آب کشاورزی، تأمین آب شرب شهرهای نیشابور و فیروزه و کنترل سیلاب بر رودخانه بار احداث گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن است اثرات ناشی از اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و دو گزینه عدم اجرا و اجرای طرح را با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد سنجش قرار دهد. با بررسی ماتریس ارزیابی اثرات پروژه مورد مطالعه بر محیط‌زیست ، گزینه عدم اجرای پروژه درمجموع ۴۸ امتیاز منفی کسب کرد. این در حالی است که گزینه اجرای پروژه با انجام اقدامات اصلاحی در طرح احداث و بهره‌برداری از سد مخزنی بار و سازه های وابسته به آن با کسب ۱۵۱ امتیاز مثبت، گزینه برتر و نهایی معرفی گردید.

کلمات کلیدی

اثرات زیست‌محیطی; ماتریس لئوپولد اصلاح شده; سد بار; نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058438,
author = {طاهری صفار, مرجان and شاه نوشی فروشانی, ناصر and ابوالحسنی, لیلی},
title = {ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-1682},
pages = {127--146},
numpages = {19},
keywords = {اثرات زیست‌محیطی; ماتریس لئوپولد اصلاح شده; سد بار; نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور
%A طاهری صفار, مرجان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A ابوالحسنی, لیلی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2015

[Download]