مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (11), شماره (34), سال (2016-6) , صفحات (33-52)

عنوان : ( تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , تیمور آمار , سمیرا کاویانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت خانه های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می شوند. و بر فضای روستایی در ابعاد مختلف، به ویژه کالبدی فیزیکی، تأثیرات مثبت و منفی زیادی دارند که به موازات توسعه ی گردشگری دارای ابعاد پیچیده تری می شود و هر روزه نیاز به تحلیل و تبیین این اثرات، بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی در شهرستان کلاردشت انجام شده است. این پژوهش، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 9 سکونتگاه روستایی شهرستان کلاردشت که در آنها ساخت خانه های دوم چشم‌گیر بوده است می‌باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران 200 خانوار بوده است، که به صورت تصادفی ساده از بین روستاییان و مالکان خانه‌های دوم انتخاب شده‌اند. با مطالعه ابعاد و شاخص های متغیرهای تحقیق می توان پی به این برد که بیشترین مقدار رضایت از سبک معماری خانه های دوم در روستای تلوچال (4.06) و کمترین مقدار آن در روستای پی قلعه (3.42) می باشد و در مورد متغیر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی، بیشترین مقدار این متغیر در روستا طایب کلا (3.09) است. همچنین شدت تاثیر متغیر سبک معماری خانه‌های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی حدود 24 درصد برآورد شده است که بیانگر تاثیر پایین سبک معماری خانه های دوم در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی منطقه می‌باشد. سبک معماری خانه های دوم، فقط در بعد بهبود خدمات زیربنایی باعث توسعه سکونتگاه های روستایی شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری خانه های دوم, سبک معماری, توسعه کالبدی, سکونتگاه های روستایی, شهرستان کلاردشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058439,
author = {عنابستانی, علی اکبر and تیمور آمار and کاویانی, سمیرا},
title = {تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {34},
month = {June},
issn = {2008-2940},
pages = {33--52},
numpages = {19},
keywords = {گردشگری خانه های دوم، سبک معماری، توسعه کالبدی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان کلاردشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A تیمور آمار
%A کاویانی, سمیرا
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2008-2940
%D 2016

[Download]