چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2016-08-14

عنوان : ( بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد( مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , پریسا سادات حسنی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه بین سرعت نوآوری و عملکرد

کلمات کلیدی

نو اوری عملکرد سرعت نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058450,
author = {مهارتی, یعقوب and حسنی راد, پریسا سادات},
title = {بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد( مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نو اوری عملکرد سرعت نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد( مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد
%A مهارتی, یعقوب
%A حسنی راد, پریسا سادات
%J چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2016

[Download]