پردازش علائم و داده ها, دوره (2), شماره (24), سال (2015-10) , صفحات (13-22)

عنوان : ( شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی )

نویسندگان: حبیب خدادادی , سعید راحتی قوچانی , اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتمان به هر قطعه یا پاره‌ای از زبان گفته می‌شود که به قصد برقراری ارتباط به کار برده شده باشد‌. سیستم شناسایی روابط موجود در گفتمان سیستمی است که می‌تواند روابط موجود بین واحدهای متنی یک گفتمان را شناسایی کند. یکی از روابط موجود در گفتمان‌های زبان فارسی رابطه تقابل است که شناسایی آن به توانائی تولید و درک گفتمان کمک می-کند و در سیستم‌های متعددی مانند خلاصه‌ساز، تفسیر و... کاربرد دارد. این رابطه در یک گفتمان می‌تواند به کمک نقش-نماهای خاص رابطه تقابل مانند "اما" و "ولی" شناسایی شود؛ اما در بعضی موارد این نقش‌نماها حذف می‌شوند و شناسایی رابطه را با مشکل مواجه می‌کنند. لذا به منظور شناسایی این رابطه، از ویژگی‌هائی مانند زمان فعل‌ها، جفت کلمات و ... استفاده شد. بدین منظور و پس از گردآوری 5000 نمونه رابطه تقابل و 5000 نمونه سایر روابط از مجموعه داده پژوهشکده هوشمند علائم، برای هر نمونه بردار ویژگی تشکیل داده شد و در نهایت برای دسته‌بندی و تشخیص رابطه تقابل از چند روش‌ یادگیری باسرپرستی شامل ماشین بردار پشتیبان ، نزدیکترین همسایه، پنجره پارزن و همچنین ترکیب این دسته-بندها استفاده شد. که بهترین میزان صحت 87.13 و مربوط به ترکیب دسته‌بندها در بهترین حالت می‌باشد

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: پردازش زبان طبیعی, گفتمان, نقش‌نمای گفتمان, شناسایی رابطه تقابل‌, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058453,
author = {حبیب خدادادی and سعید راحتی قوچانی and استاجی, اعظم},
title = {شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی},
journal = {پردازش علائم و داده ها},
year = {2015},
volume = {2},
number = {24},
month = {October},
issn = {2008-3262},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پردازش زبان طبیعی، گفتمان، نقش‌نمای گفتمان، شناسایی رابطه تقابل‌، یادگیری باسرپرستی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستی
%A حبیب خدادادی
%A سعید راحتی قوچانی
%A استاجی, اعظم
%J پردازش علائم و داده ها
%@ 2008-3262
%D 2015

[Download]