چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-30

عنوان : ( افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین )

نویسندگان: علی ربانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غاد ﺮﯿﺴﻣ یﺎﻫﺪﯾدزﺎﺑ ﺎﯾ و ﺎﻫﺪﺣاو ﯽﺳﺎﺳا تاﺮﯿﻤﻌﺗ زا ﺲﭘ و نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺮﺛا رد، تاﺮﯿﯿﻐﺗ شﻮﺨﺘﺳد زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ یﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﻧﻮﺷدراد ﯽﯾاﺰﺴﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ یﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮﺗ رد. رد ﻪﮐ ﯽﻤﻬﻣ ﺮﺘﻣارﺎﭘیزﺎﺳ ﻪﻨﯿﻬﺑ ددﺮﮔ ﻢﯿﻈﻨﺗو لﺮﺘﻨﮐ ﺪﯾﺎﺑ یﺎﻣد ﯽﻣ زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ یدورو غاد زﺎﮔ ﺪﺷﺎﺑ. نﺪﺷ جرﺎﺧ ﺮﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﻠﻤﺟزا ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ زوﺮﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻂﯾاﺮﺷ زا ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا ﺪﯿﻔﻣ هﺮﭘ ﺎﻫﻦﯿﺑرﻮﺗ ی و ﺰﯿﻧﯽﻣ زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ ﯽﺟوﺮﺧ ناﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ددﺮﮔ .ﯽﻣ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا ﺖﯿﻌﺿو زا ﻖﯿﻗد ﻦﯿﻤﺨﺗ ﮏﯾ اﺬﻟ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ رد یدﺎﯾز . ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد ﻣﺎﻨﯾدﻮﻣﺮﺗ ﻂﺑاور ﻖﯾﺮﻃ زا اﺪﺘﺑاﯿزﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ ﺮﺑ ﻢﮐﺎﺣ ﯽﮑی ، رﻮﺗ یدورو غاد زﺎﮔ یﺎﻣدزﺎﮔ ﻦﯿﺑی ﻪﺒﺳﺎﺤﻣهﺪﺷﺲﭙﺳ ، ددﺮﮔ ﯽﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زﺎﺠﻣ ﺪﺣ ﺎﺑ . ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ یﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﯽﺷور نﺎﯾﺎﭘ رد نﺎﻣز ﻦﯿﻤﺨﺗ ﺖﻬﺟیزﺎﺳ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻪﺑ زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ زﺎﯿﻧ ،ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺋارا ﻦﯿﺑرﻮﺗ یدورو غاد زﺎﮔ یﺎﻣد ﺮﺘﻣارﺎﭘ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ. هداد ﻂﺳﻮﺗ ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ ،زﺎﮔ ﻦﯿﺑرﻮﺗ یدورو غاد زﺎﮔ یﺎﻣد ﻦﯿﻤﺨﺗ رد ﯽﺒﺼﻋ ﻪﮑﺒﺷ شور زا نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺖﻬﺟ مﺮﻧ یﺎﻫ راﺰﻓا نآ ﺖﺤﺻ زا ﻪﮐ ﻮﻠﻓﻮﻣﺮﺗ و شزﻮﻣآ درﻮﻣ ﻢﯾراد ﻞﻣﺎﮐ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺎﻫ ﯽﺠﻨﺳ ﺖﺤﺻ راﺮﻗدﺮﯿﮔ ﯽﻣ.

کلمات کلیدی

, بهره وری, تخمین دما, ترمو فلو, توربین گاز V94.2 و شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058458,
author = {ربانی, علی and کریم پور, علی},
title = {افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {بهره وری، تخمین دما، ترمو فلو، توربین گاز V94.2 و شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین
%A ربانی, علی
%A کریم پور, علی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2015

[Download]