حکمت صدرایی, دوره (4), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (155-168)

عنوان : ( نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان )

نویسندگان: احمد نصیری محلاتی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشه‌های عرفانی مفهوم انسان کامل و کیمیا ارتباطی تنگاتنگ و همیشگی دارند. هرچند رسیدن به انسان کامل یکی از اهداف عرفان است، اما کیمیا در اغلب دیدگاه‌های عرفانی به‌مثابۀ مسیری برای دستیابی به رمز و راز خلقت تعریف می‌شود که بدون آگاهی از این حقایق حصول انسان کامل میسر نیست. پس کیمیا و کیمیاگر، همچون عارف، هدفی جز تکوین انسان کامل ندارد. البته به‌رغم این ارتباط تنگاتنگ، در مکاتب مختلف عرفانی، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان، مفاهیم، جایگاه، نحوۀ ارتباط و طریق وصول به کیمیا و انسان کامل مشهود است. بررسی این باورها و توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان ضمن آنکه می‌تواند روشنگر مفاهیم پیچیده و عمیق انسان کامل و کیمیا باشد خود وسیله‌ای برای بررسی چگونگی پیدایش آن‌هاست. در این نوشتار با بررسی اجمالی و تطبیقی دیدگاه‌های عرفانی مختلف در خصوص انسان کامل و کیمیا، به‌ویژه با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن حیان سعی، در آشکارسازی برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در این باورها می­کوشیم. البته در بررسی عرفان صدرایی، به آرای ابن عربی (به‌منزلۀ منبع تفکرات عرفانی در حکمت متعالیه) توجه ویژه شده است.

کلمات کلیدی

انسان کامل؛ کیمیا؛ حکمت متعالیه؛ ابن عربی؛ جابر بن حیان؛ عرفان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058459,
author = {نصیری محلاتی, احمد and حسینی, سیدمرتضی},
title = {نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1992},
pages = {155--168},
numpages = {13},
keywords = {انسان کامل؛ کیمیا؛ حکمت متعالیه؛ ابن عربی؛ جابر بن حیان؛ عرفان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان
%A نصیری محلاتی, احمد
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2016

[Download]