هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش , مرجان ازغندی , علی اکبر خبیری , طوبی عباسی دلوئی , سهیل یوسفی , امین شهابی , آزاده ترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمعیت شترهای دوکوهانه ایرانی در حدود 011 نفر میباشند و جزء گونه های در معرض خطر محسوب میشود. از این بابت توجه بیشتر به این نژاد از دیدگاه ژنتیک حفاظتی با توجه به کاهش شدید جمعیت آن، بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیینتوالی ژنوم میتوکندری و مطالعه فیلوژنتیکی در گونه شتر دوکوهانه ایران انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 01 نمونه خون از شترهای دوکوهانه تهیه و پس از استخراج DNA ، قطعات مختلف ژنوم میتوکندری به روش PCR تکثیر و سپس توالییابی شدند. سپس توالی های مورد توافق هر قطعه پس از حذف همپوشانی ها، متصل و توالی کل میتوکندری به طول 06611 نوکلئوتید بدست آمد و با شماره دسترسی KX554930 در بانک ژنی NCBI ثبت شد. نتایج بهدست آمده از مطالعات فیلوژنتیکی نشان داد که اختلاف ژنتیکی کمی بین شترهای بومی ایران با شترهای آسیای میانه و شمال آفریقا وجود دارد که این امر ممکن است به دلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک و وجود جد مشترک بین شترهای ایرانی با این نژادها باشد

کلمات کلیدی

, شتر, ژنوم میتوکندری, فیلوژنتیک, جد مشترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058464,
author = {طهمورث پور, مجتبی and جوادمنش, علی and ازغندی, مرجان and خبیری, علی اکبر and عباسی دلوئی, طوبی and یوسفی, سهیل and شهابی, امین and ترابی, آزاده},
title = {توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شتر- ژنوم میتوکندری- فیلوژنتیک- جد مشترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A جوادمنش, علی
%A ازغندی, مرجان
%A خبیری, علی اکبر
%A عباسی دلوئی, طوبی
%A یوسفی, سهیل
%A شهابی, امین
%A ترابی, آزاده
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]