بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae )

نویسندگان: علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسیل معمولی پسته ،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem:Psyllidae) ،آفت کلیدی و خسارت‌آور باغ‌های پسته ایران به شمار می‌رود.کودها و مواد غذایی می‌توانند کیفیت غذایی گیاهان را تغییر ‌دهندو تغییرات کیفیت غذایی گیاه میزبان می‌توانددرکنترل جمعیت حشرات آفت اهمیت داشته‌ باشد.اسید هیومیک می تواند مانند کودهای دامی سبب حاصل خیزی خاک و بهبود خواص فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی خاک شود. امروزه ثابت شده که یکی از راه های افزایش مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها تغذیه مناسب و تقویت تغذیه ای آنها می باشد. به منظور بررسی تاثیر ترکیبات آلی وشیمیایی بر روی آفت پسیل پسته 40 درخت پسته رقم اوحدی انتخاب و آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی،در باغ پسته واقع در منطقه کندر(شهرستان خلیل آباد )درسال 1390 و1391 اجرا شد. تیمارها شامل دو بسترکود آلی (گاوی) وشیمیایی (فسفات آمونیوم) در دوسطح با استفاده وبدون استفاده از ترکیب هیومیک تجاری به نام پارس هیومیک،بودند. کود حیوانی به صورت چالکود در زمستان استفاده شد و مقداری از آن جهت حفظ اثرات پوشش آن به عنوان یک مالچ یا حفظ کننده رطوبت خاک در قسمت بالای خاک ، دور تنه درخت در سطح سایه انداز ریخته شد. نحوه استفاده از کود شیمیایی و کود هیومیکی نیز بدین ترتیب بود که حدود15 تا 20سانتی‌متر از سطح سایه‌انداز درخت و در شیب داخلی جوی آبیاری ، حفر و این دو کود در تیمارهای مشترک با هم و در تیمارهای جدا به صورت انفرادی ریخته شد و روی آن با خاک کاملاً پوشیده شد. از هر درخت 3 شاخه در 3 جهت متفاوت انتخاب و نشانه‌گذاری شدند. جمعیت پوره پسیل در روی برگی که بصورت تصادفی از هرشاخه علامت دار انتخاب شد مورد شمارش قرار گرفت. نتایج در سال اول نشان داد که بین تیمارهای کود شیمیایی و حیوانی از لحاظ جمعیت پسیل اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. اما بین تیمارهای تغذیه شده با کود هیومیک و بدون هیومیک اختلاف معنی‌داری مشاهده‌ نشد. اختلاف‌ها در سال دوم در سطح یک درصد کاملا معنی‌دار شد.میانگین جمعیت پوره پسیل در برگ در تیمارهای کودحیوانی با هیومیک وبدون هیومیک در سال 1390و1391 به ترتیب88/2 ±34/51 ،39/2±4/52 ، 8/2±87/36 ، 49/1±7/52 ودر تیمارهای کود شیمیایی با هیومیک وبدون هیومیک در سال 90 و91 به ترتیب47/3± 96/61 ،09/2±55/66 ،85/1±66/55،11/2±78/79 و کمترین جمعیت پسیل در تیمار کود حـیـوانی بـا هیـومیـک و بیشتـرین در تیمـار کود شیمیایی بدون هیومیک گزارش گردید. نتایج این مطالعه نشان ‌داد که بعد از دو سال مصرف کود‌ هیومیک در بستر کود‌ حیوانی، جمعیت آفت پسیل پسته کاهش پیدا کرد.بنابراین استفاده از کودهای آلی در باغات پسته میتواند راهکاری در جهت مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته باشد.

کلمات کلیدی

, اسید‌هیومیک, پسیل ‌پسته, تغذیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058465,
author = {علی اولیایی ترشیز and حسینی, مجتبی and مینا امامیان},
title = {بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae},
booktitle = {بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسید‌هیومیک،پسیل ‌پسته،تغذیه جمعیت،کودحیوانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae
%A علی اولیایی ترشیز
%A حسینی, مجتبی
%A مینا امامیان
%J بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]