هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک )

نویسندگان: بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر فرآوری فیزیکی و منبع پروتئین با تجزیه پذیری متفاوت، بر تخمیرپذیری پروتئین و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار جیره گلوکوژنیک بود. 1 گلوکوژنیک حاوی جو - و کنجاله سویا 2 گلوکوژنیک حاوی جو پرک و کنجاله سویا - 3 گلوکوژنیک حاوی جو و کنجاله سویای عبوری - 4 گلوکوژنیک - حاوی جوپرک و کنجاله سویای عبوری بود. بدین منظور پروتئین میکروبی تولیدی و تولید گاز در شرایط برون تنی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تولید گاز از بخش قابل تخمیر) 07 / 83 میلی لیتر(، نیمه عمر تولید گاز) 55 / 11 میلیلیتربر ساعت( و قابلیت هضم حقیقی ماده خشک ) 66 / 65 درصد( در جیره حاوی کنجاله سویا و دانه جو بیشترین مقدار را داشت ) 05 / 0p< (. ثابت نرخ تولید گاز ) 1 / 0 میلیلیتر بر ساعت( در جیره حاوی سویای عبوری و جو پرک بیشتر از سایر تیمارها بود ) 05 / 0p< (. میزان تولید پروتئین میکروبی ( 14 / 4 میلیگرم( در جیره حاوی کنجاله سویا و جوپرک به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود ) 05 / 0p< (. هنگامیکه منبع پروتئینی با تجزیه شکمبه ای بالا همزمان با منبع نشاسته قابل دسترس در اختیار میکروارگانیسم های شکمبه قرار گیرد تولید پروتئین میکروبی مطلوب خواهد بود.

کلمات کلیدی

کنجاله سویا جو پرک پروتئین میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058469,
author = {عینی, بهناز and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and ولی زاده, رضا},
title = {بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {کنجاله سویا جو پرک پروتئین میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک
%A عینی, بهناز
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]