هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی )

نویسندگان: رضا ناصرالاسلامی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , سیدعلیرضا وکیلی , سیدهادی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر فرآوری روش های مختلف شیمیایی دانه جو با استفاده از ترکیبات قلیایی یا عصارههای گیاهی با خاصیت تبادل کاتیونی بالا بر کینتیک گوارش پذیری ماده خشک، نشاسته و پروتئین خام در شرایط برون تنی انجام شد. در این پژوهش دانه جو با استفاده از آمونیاک مایع، سود سوز آور ، زاج سفید )آلوم( و عصارههای گیاهی با خاصیت تبادل کاتیون بالا شامل یونجه، تفاله چغندرقند و جلبک دریایی فرآوری شد. تیمارهای آزمایشی در محیط کشت ثابت، در زمان های 4 ، 8 ، 12،16 ، 24 ، 48 ساعت در دمای 39 درجه سلسیوس با استفاده از مایع شکمبه بافری شده کشت داده شدند و سپس محتویات ظروف کشت در هر زمان جهت اندازهگیری ماده خشک ، نشاسته و پروتیئن خام، صاف شدند. ثابت نرخ ناپدید شدن با استفاده از یک مدل غیر خطی نوع اول اندازه گیری شد. ثابت نرخ ناپدید شدن تحت تاثیر روش فرآوری قرار گرفت ) 05 / 0 > P .) تیمارهای جو فرآوری شده با عصارههای گیاهی ثابت نرخ ناپدید شدن پروتئین بالاتر و تیمارهای فرآوری شده با ترکیبات قلیایی ثابت نرخ ناپدید شدن نشاسته بالاتری داشتند ) 05 / 0 > P (. فرآوری دانه جو با زاج سفید و عصاره یونجه حاوی بالاترین ثابت نرخ تجزیه نشاسته بود ) به ترتیب 11 / 0 و 09 / 0 در ساعت(. نتایج این آزمایش نشان داد که کینتیک تجزیهپذیری دانه جو تحت تاثیر نوع فرآوری قرار میگیرد و امکان تغییر محل هضم نشاسته با استفاده از فرآوریهای صورت گرفته وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نه جو , فرآوری شیمیایی , عصاره گیاهی , ترکیبات قلیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058474,
author = {ناصرالاسلامی, رضا and دانش مسگران, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور and وکیلی, سیدعلیرضا and ابراهیمی, سیدهادی},
title = {تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {نه جو - فرآوری شیمیایی - عصاره گیاهی - ترکیبات قلیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی
%A ناصرالاسلامی, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A ابراهیمی, سیدهادی
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]