هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی )

نویسندگان: فرشته علی پور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , سیدهادی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضظ تغصی ایگلجطگ ظعفطاى ث ص ضَت تعییی تطکیت قیویبیی تدعی پصیطی قکوج ای ث ض ٍ کیؿ ّبی ًبیل یًَ ثب اؾتفبز اظ ز ضاؼ تلیؿ لّکتبیی فیؿت لَاگصاضی قس اظ بًحی قکوج تعییی قس. تًبیح حبصل اظ تدعی قیویبیی گلجطگ ظعفطاى کًبى زاز ک هحت یَ پط تٍئیی ذبم، چطثی ذبم، ذبکؿتط، فیجط بًهحل لَ زض ق یَ سٌ ذ ثٌی فیجط بًهحل لَ زض ق یَ سٌ اؾیسی، ایی ثرف اظ گیب ث تطتیت ثطاثط ثب؛ ،4 ، 7/4 زضصس ث زَ. تدعی پصیطی هبز ذکک زض ظهبى بّی صفط، 2 13/2 ،5/2 ،6/75 ،11/55 8 96 ؾبعت تعییی 48،72 ،24،16 ،12، قس. تًبیح ث زؾت آهس اظ تدعی پصیطی هبز ذکک کًبى زاز ک ثرف ) a ؾطیع التدعیِ ( ، ) b ک ٌس تدعیِ ( ، c) ثبثت طًخ تدعی (ِ هطتجط ثب 0 زضصس ث زَ. تًبیح حبصل اظ تدعی پصیطی پط تٍیی ذبم /06 26/10 ،65/ بًپسیس قسى هبز ذکک زض گلجطگ ظعفطاى ث تطتیت ثطاثط ثب 94 کًبى زاز ک ثرف a ، b ، c 0 زضصس ث زَ .ثب ت خَ ث اضظ غصایی گعاض /073 ،4/27 ،91/ هطث طَ ث بًپسیسی پط تٍئیی ذبم ث تطتیت؛ 33 قس زض ایی هطبلع هی ت اَى تًید گطفت ک گلجطگ ظعفطاى هیت اَ سً ث ع اٌَى ذ ضَاک زام اؾتفبز ق زَ.

کلمات کلیدی

, تطکیت قیویبیی , تدعی پصیطی – تغصی زام گلجطگ ظعفطاى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058480,
author = {علی پور, فرشته and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and ابراهیمی, سیدهادی},
title = {تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {تطکیت قیویبیی - تدعی پصیطی – تغصی زام گلجطگ ظعفطاى},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی
%A علی پور, فرشته
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A ابراهیمی, سیدهادی
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]