هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی )

نویسندگان: جواد امینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعهای برای بررسی تأثیر افزودن دانهی کتان فرآوری شده به جیرهی غذایی برّههای پرواری بر وضعیت آنتیاکسیدانی، متابولیسم و سیستم ایمنی انجام شد. بیست و هشت رأس برّهی بلوچی 6 ماهه به دو گروه تقسیم و به مدت 6 هفته با جیرهی شاهد )فاقد کتان(، یا جیره حاوی 10 درصد دانهی کتان تغذیه شدند. در ابتدای دورهی آزمایش و روز 42 ، نمونهی خون از هر یک از برّهها برای تعیین فراسنجههای بیوشیمیایی خون شامل: گلوکز، پروتئین تام ) TP (، تریگلیسریدها ) TG (، کراتینین سرم، نیتروژن اورهای خون ) BUN (، سوپراکسید دسموتاز ) SOD (، گلوتاتیون پراکسیداز ) GPx (، کاتالاز ) CAT ( و ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید ) TBARS ( و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم ) TAC ( اخذ شد. همچنین، پاسخ ایمنی همورال پس از تزریق زیرجلدی اووآلبومین در روز نخست و 15 آزمایش، و اندازهگیری غلظت ایمونوگلوبولین G و نسبت آلبومین به گلبولین سرم در پایان دوره، بررسی شد. پاسخ ایمنی سلولی لنفوسیتها و نوتروفیلها پس از جداسازی سلولها از خون محیطی، در شرایط درونتنی بررسی شد. با تغذیهی دانهی کتان، غلظت آنزیمهای SOD و GPx خون به طور معنیداری افزایش یافت )به ترتیب 66 / 1120 ، 22 / 1013 و 26 / 65 ، 97 / 46 واحد به ازای گرم هموگلوبین، برای شاهد و تیمار کتان(. و از سوی دیگر غلظت TBARS کاهش یافت ( 05 / 0P < (. همچنین افزودن دانهی کتان به جیره منجر به بهبود بهبود متابولیسم، ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم خون و پاسخ ایمنی همورال و سلولی شد ) 05 / 0P <

کلمات کلیدی

, برّه بلوچی, دانهی کتان, پاسخ ایمنی, ظرفیت آنتیاکسیدانی خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058482,
author = {امینی, جواد and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا and هروی موسوی, علیرضا},
title = {بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {برّه بلوچی، دانهی کتان، پاسخ ایمنی، ظرفیت آنتیاکسیدانی خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی
%A امینی, جواد
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]