هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک )

نویسندگان: پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف یونجه در مرحله اواسط گلدهی با ماده خشک 320 گرم در کیلوگرم به مدت 30 روز سیلو شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل بدون فراوری و تیمار فراوری شده با 4 میلی لیتر اسید فرمیک به ازای کیلوگرم ماده خشک بود. سیلوهای آزمایشی برای تعیین پروتئین حقیقی قابل هضم در روده باریک با استفاده از سیستم هلندی ) DVE/OEB ( و ترکیب شیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از اسید فرمیک سبب کاهش معنی دار pH . مقدار سیلاژ یونجه شد پروتئین خام در سیلاژ های فراوری شده با اسید فرمیک بیشتر از گروه کنترل بود ) 201 در مقابل 198 گرم در کیلوگرم( همچنین فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک منجر به کاهش نیتروژن آمونیاکی نسبت به گروه کنترل شد ) 2 / 0 در مقابل 47 / 1 (. اسید فرمیک سبب افزایش پروتئین وارد شده به روده باریک نسبت به گروه کنترل به میزان 35 درصد شد. داده های بدست آمده نشان داد که افزودن اسید فرمیک به سیلاژ یونجه منجر به کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه و در نتیجه بهبود ارزش تغذیه ای با انتقال پروتئین از شکمبه به روده باریک می شود.

کلمات کلیدی

یونجه اسید فرمیک پروتئین سیلاژ و DVE/OEB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058483,
author = {خیراندیش, پریسا and دانش مسگران, محسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی},
year = {2016},
location = {تهران- کرج, ايران},
keywords = {یونجه اسید فرمیک پروتئین سیلاژ و DVE/OEB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک
%A خیراندیش, پریسا
%A دانش مسگران, محسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی
%D 2016

[Download]