پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01

عنوان : ( تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد )

نویسندگان: افشین فامیلی , علیرضا جلالی یزدی , مریم حسن پور , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از مشکلات جدی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر تلاش شده است که نقشه ی مناطق آلودهی شهر مشهد تولید شده و آلودگی سایر مناطق با استفاده از درون در 11 CO, NO2,PM10, PM یابی، پیش بینی شود. برای این منظور از اطلاعات شوش آیینوده هوای هووا ) 2.5 و دو رویکرد )GIS ایستگاه هواشناسی کلانشهر مشهد در سال 1331 استفاده شد. سوامانه اطلاعوات جارافیوایی کریجینگ معمولی و احتمالی به منظور نشان دادن مناطق آلوده و غیر آلوده در سطح شوهر مشوهد اسوتفاده شود. روش کریجینگ در اینجا به عنوان ابزاری برای درون یابی استفاده شده است. در این تحقیق در ابتدا با کمک نمودار سمیوایروگرام وابستگی مکانی آییندهها در ایستگاههای سنجش آلودگی ارزیابی شد. سپس با کمک سواخت مودل فضایی که با استفاده از متوسط دادههای روزانه تمرکز آییندهها، میزان آلودگی در مناطق مختلف شهر مشهد ثبوت و ارائه شد.

کلمات کلیدی

, :مهندسی ترافیک, حمل و نقل, آلودگی, مشهد, آسمان آبی, سیستم اطلاعات مکانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058491,
author = {افشین فامیلی and علیرضا جلالی یزدی and مریم حسن پور and شاد, روزبه},
title = {تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {:مهندسی ترافیک، حمل و نقل، آلودگی، مشهد، آسمان آبی، سیستم اطلاعات مکانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد
%A افشین فامیلی
%A علیرضا جلالی یزدی
%A مریم حسن پور
%A شاد, روزبه
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2016

[Download]