سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار , 2016-03-02

عنوان : ( ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) )

نویسندگان: مجتبی ملکشاهی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سینا حاجتی ضیابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرستان آستانه اشرفیه در 53 کیلومتری مرکز استان گیلان و در فاصله ی 7 کیلومتری از شهر لاهیجان واقع شده است. با توجه به لرزه خیزی استان گیلان و با ملاحظه این که شهرستان آستانه اشرفیه به لحاظ ساختگاهی و بالا بودن سطح آب زیرزمینی)تراز آب بین 5-1/3 متر(، و نیز پیشینه تاریخی در مسئله روانگرایی در زلزله 1531 منجیل در نتیجه مستعد روانگرایی میباشد، با توجه به نزدیکی شهر آستانه به ساحل دریای خزر و رشد سریع جمعیت انسانی و مناطق مسکونی، روزبه روز بر آسیب پذیری این منطقه که از اهمیت بالای برخوردار میباشد، اضافه خواهد شد. با توجه به مطالب بیان شده، ارزیابی خطر روانگرایی منطقه، یکی از مسائل مهم وضروری مدیریت بحران زلزله در شهر آستانه می باشد. در این راستا روشهای متعددی برای ازریابی احتمال وقوع پدید. روانگرائی بوجود آمده است، که از جمله می توان به آزمایشات صحرائی SPT(Standard penetration test ،)CPT(Cone penetration test ،) اندازه گیری سرعت موج برشی و BPT(Becker penetration test) اشاره کرد. در این مطالعه داده های آزمایش SPT نقاط مختلف شهر آستانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روشهای ارائه شده احتمال وقوع پدیده روانگرائی در سطح شهر آستانه به ازای بزرگای زلزله های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, شهر آستانه, روانگرائی, SPT, بزرگای زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058492,
author = {ملکشاهی, مجتبی and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and حاجتی ضیابری, سینا},
title = {ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT)},
booktitle = {سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهر آستانه، روانگرائی، SPT، بزرگای زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT)
%A ملکشاهی, مجتبی
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حاجتی ضیابری, سینا
%J سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
%D 2016

[Download]