پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (22), شماره (60), سال (2016-6) , صفحات (37-62)

عنوان : ( به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات )

نویسندگان: علی حائریان اردکانی , حمیدرضا کوشا , فاطمه میرسعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمان ها برای دستیابی به موفقیت باید مسیر پیش روی خود را به طور شفاف مشخص کنند. به عبارت دیگر باید بدانند در کجا قرار دارد و به کجا خواهند رفت. مدیریت استراتژیک یکی از شناخته شده ترین رویکردهای مدیریتی است. یکی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیکٍ شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان است؛ زیرا اگر عوامل به درستی شناسایی شوند، می توان از آن ها برای تدوین صحیح و بهینه استراتژی ها استفاده نمود. این در حالی است که در کمتر پژوهشی به استفاده از روش های دقیق تر در شناسایی و اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره )تکنیک های وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی فازی( و داده کاوی )ماشین بردار پشتیبان( در شناسایی عوامل داخلی و خارجی استفاده شود. مطالعه موردی این پژوهش، سازمان آب و فاضلاب مشهد است. بدین منظور ابتدا عوامل داخلی و خارجی توسط خبرگان و مدیران ارشد سازمان شناسایی و دسته بندی شده است. برای به کارگیری روش های وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی فازی، ابتدا معیارهایی با توجه به تعریف عوامل داخلی و خارجی تعیین و وزن معیارها یک بار با کمک تحلیل سلسله مراتبی فازی و بار دیگر به روش وزن دهی ساده، تعیین شد و با اوزان به دست آمده، نمره هر عامل محاسبه و عوامل دسته بندی شدند. با همان معیارها )مشخصه ها( با کمک نرم افزار WEKA ، پس از پیش پرداز داده ها، عوامل با ماشین بردار پشتیبان که یکی از دقیق ترین ابزارهای داده کاوی است، دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که ماشین بردار پشتیبان در حالت چند دسته، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است

کلمات کلیدی

مدیریت استراتژیک؛ عوامل داخلی و خارجی ماتریس swot؛ روش وزن دهی ساده؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ ماشین بردار پشتیبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058494,
author = {علی حائریان اردکانی and کوشا, حمیدرضا and فاطمه میرسعیدی},
title = {به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات},
journal = {پژوهش های مدیریت راهبردی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {60},
month = {June},
issn = {2228-5067},
pages = {37--62},
numpages = {25},
keywords = {مدیریت استراتژیک؛ عوامل داخلی و خارجی ماتریس swot؛ روش وزن دهی ساده؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ ماشین بردار پشتیبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات
%A علی حائریان اردکانی
%A کوشا, حمیدرضا
%A فاطمه میرسعیدی
%J پژوهش های مدیریت راهبردی
%@ 2228-5067
%D 2016

[Download]