دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (22), شماره (7), سال (2015-9) , صفحات (128-167)

عنوان : ( بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران )

نویسندگان: اعظم قزل باش , محمود هوشمند , سید مهدی نعمتی خیرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه صنعت برق، با تاکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها فراهم خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, انرژیهای تجدیدپذیر, تولید برق, بخش خصوصی, قوانین و مقررات .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058500,
author = {قزل باش, اعظم and هوشمند, محمود and سید مهدی نعمتی خیرآبادی},
title = {بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {7},
month = {September},
issn = {2322-4177},
pages = {128--167},
numpages = {39},
keywords = {انرژیهای تجدیدپذیر، تولید برق، بخش خصوصی، قوانین و مقررات .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران
%A قزل باش, اعظم
%A هوشمند, محمود
%A سید مهدی نعمتی خیرآبادی
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2015

[Download]