اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (22), شماره (10), سال (2016-3) , صفحات (162-190)

عنوان : ( بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت )

نویسندگان: محمد سلیمی فر , محمود هوشمند , مهدی بهنامه , نوا رمضانیان باجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تاثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تاثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تاثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

کلمات کلیدی

فراوانی منابع طبیعی; درآمدهای نفتی; توسعه ی انسانی; کشورهای نفت خیز; داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058502,
author = {سلیمی فر, محمد and هوشمند, محمود and بهنامه, مهدی and رمضانیان باجگیران, نوا},
title = {بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {March},
issn = {2251-7790},
pages = {162--190},
numpages = {28},
keywords = {فراوانی منابع طبیعی; درآمدهای نفتی; توسعه ی انسانی; کشورهای نفت خیز; داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت
%A سلیمی فر, محمد
%A هوشمند, محمود
%A بهنامه, مهدی
%A رمضانیان باجگیران, نوا
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2016

[Download]