مهندسی عمران فردوسی, دوره (27), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (17-30)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه )

نویسندگان: علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی به صورت ایجاد ساختاری به شکل قوس پایدار در مصالح دانه¬ای پرداخته است. بدین منظور یک دستگاه توسعه¬یافتۀ دریچه ساخته شده و به¬کمک آن ابعاد قوس ایجاد شده در مصالح دانه¬ای بر¬حسب زاویۀ اصطکاک داخلی، قطر متوسط و زاویۀ قرارگیری بستر مصالح مورد پژوهش قرار گرفته است. مشاهدات آزمایشگاهی نشان می¬دهند که برای همۀ مصالح مورد آزمایش با افزایش عرض دریچه و کاهش زاویۀ قرارگیری بستر مصالح دانه¬ای، عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده افزایش می¬یابد و شکل تمامی قوس¬ها به¬صورت یک سهمی است. از طرفی به¬ازای یک عرض دریچه و زاویۀ بستر ثابت، با افزایش زاویۀ اصطکاک داخلی و چگالی مصالح دانه¬ای، ارتفاع و عرض قوس افزایش می¬یابد.

کلمات کلیدی

قوس زدگی؛ مصالح دانه ای؛ دریچه؛ زاویۀ بستر؛ شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058505,
author = {احمدی, علی and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2016},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7454},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {قوس زدگی؛ مصالح دانه ای؛ دریچه؛ زاویۀ بستر؛ شکل قوس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه
%A احمدی, علی
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2008-7454
%D 2016

[Download]