فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (5), شماره (17), سال (2016-10) , صفحات (41-52)

عنوان : ( ارزیابی صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و روی )

نویسندگان: سید فاضل فاضلی کاخکی , جعفر نباتی , مرتضی امامی , علی علوی‌کیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد واقعی برداشت شده از زیره سبز توسط کشاورزان بسیار کمتر از عملکرد بالقوه آن می‌باشد. در میان عوامل متعدد رشد، روی و آهن به عنوان مهمترین عوامل محدود کننده رشد و عملکرد شناسایی شده‌اند. در همین راستا، به منظور بررسی تاثیر سولفات آهن و روی بر اجزای عملکرد و عملکرد زیره سبز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-92 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید هاشمی نژاد مشهد به اجرا در آمد. تیمار‌های آزمایش شامل چهار غلظت صفر، 70، 140 و 200 میلی‌گرم در لیتر ترکیبات سولفات آهن و سولفات روی مورد ارزیابی قرار گرفت. اعمال تیمار‌های آزمایش به تفکیک در سه مرحله رشدی در 50 درصد رشد رویشی، 50 درصد گلدهی و 50 درصد پر شدن دانه انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی از تیمار بدون کاربرد سولفات آهن و 70 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی حاصل شد. با کاربرد 70 میلی‌گرم در لیتر سولفات روی و سولفات آهن بیشترین مقدار وزن خشک ریشه و وزن دانه در بوته حاصل شد. همبستگی مثبت و معنی‌دار بین وزن دانه در بوته با وزن تر (**72/0=r) و خشک اندام هوایی (**70/0=r) و سپس با تعداد دانه در بوته (**90/0=r) مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که پاسخ گیاه زیره سبز به اعمال کود ریز مغذی سولفات روی بارز تر از سولفات آهن بود.

کلمات کلیدی

, ارتفاع بوته, شاخه جانبی, وزن دانه در بوته, عناصر ریز مغذی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058508,
author = {سید فاضل فاضلی کاخکی and نباتی, جعفر and مرتضی امامی and علی علوی‌کیا},
title = {ارزیابی صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و روی},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {ارتفاع بوته، شاخه جانبی، وزن دانه در بوته، عناصر ریز مغذی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و روی
%A سید فاضل فاضلی کاخکی
%A نباتی, جعفر
%A مرتضی امامی
%A علی علوی‌کیا
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2016

[Download]