آینده پژوهی ، مدیریت وتوسعه اقتصادی , 2016-10-03

عنوان : ( بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه انسانی یکی از عوامل اصلی توسعه انسانی و ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است. سرمایه سلامت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد هر فرد، بخش مهمی از سرمایه انسانی وی محسوب می‌شود. با تأکید بر این موضوع می‌توان سهم عامل سرمایه سلامت را در رشد اقتصادی بررسی کرد. آشکار شدن نقش سلامت فرد در رشد و توسعه اقتصادی، امکان تخصیص گسترده‏تر منابع موردنیاز برای تأمین این نیاز انسانی را هموار می‌کند و موجب می‌شود دیدگاه هزینه‌ای سیاست‌گذار در تأمین سلامتی انسان به دیدگاه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی تغییر یابد. به همین منظور در این مطالعه تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اکو در دوره 2013-1991 با به کار بردن روش داده‌های تابلویی بررسی‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی دارد، همچنین مطابق نتایج نرخ باروری نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این رابطه معناداری میان امید به زندگی و رشد اقتصادی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: رشد اقتصادی, سرمایه انسانی, شاخص‌های سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058509,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO},
booktitle = {آینده پژوهی ، مدیریت وتوسعه اقتصادی},
year = {2016},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، شاخص‌های سلامت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J آینده پژوهی ، مدیریت وتوسعه اقتصادی
%D 2016

[Download]