چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک , 2017-02-01

عنوان : ( بررسی تأثیر سرمایش بعد از ناحیه جوانه زایی بر روی خواص جریان دوفازی بخار مایع در - کانال همگرا واگرای مافوق صوت )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , امید نوری کادیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخار مافوق گرم یا اشباع در طبقات کم فشار توربین های بخار منبسط شده و تبدیل به بخار مافوق سرد می شود. جریان مافوق صوت پس از رسیدن به نقطه ویلسون پدیده جوانهزایی و دوفازی شدن جریان اتفاق می افتد که پیامد آن افزایش ناگهانی فشار یا اصطلاحاً شوک میعان می باشد. رها شدن گرمای نهان در فرایند باعث انتقال حرارت داخلی بازگشت ناپذیر شده و موجب افت بازده توربین می گردد. همچنین وجود فاز مایع سبب خوردگی پره های توربین شده و نتیجتاً موجب خسارت های پرهزینه مکانیکی می گردد، مدل سازی های تحلیلی که تاکنون از این جریان دوفازی ارائه شده اند عمدتاً آدیاباتیک بوده است که در این تحقیق جریان فراصوت دوفازی بخار مایع در یک نازل لاوال به کمک یک روش تحلیلی - یک بعدی لاگرانژی اویلری در حالت آدیاباتیک و غیر آدیاباتیک مدل سازی شده است. برای اولین بار تأثیر سرمایش در ناحیه تعادل نسبی یا ناحیه پس از جوانه زایی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اثر سرد کردن جریان در ناحیه موردنظر، شعاع قطرات و درصد کسر رطوبت نسبت به مقدار سرد کردن جریان افزایش قابل توجهی می یابد ولی برای دما و فشار جریان دوفازی کاهش کمی اتفاق می افتد.

کلمات کلیدی

, تئوری جوانه زایی, شوک چگالشی, جریان دوفازی, کشش سطحی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058526,
author = {مه پیکر, محمدرضا and نوری کادیجانی, امید},
title = {بررسی تأثیر سرمایش بعد از ناحیه جوانه زایی بر روی خواص جریان دوفازی بخار مایع در - کانال همگرا واگرای مافوق صوت},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری جوانه زایی، شوک چگالشی، جریان دوفازی، کشش سطحی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر سرمایش بعد از ناحیه جوانه زایی بر روی خواص جریان دوفازی بخار مایع در - کانال همگرا واگرای مافوق صوت
%A مه پیکر, محمدرضا
%A نوری کادیجانی, امید
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2017

[Download]