چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک , 2017-02-01

عنوان : ( بررسی سه نوع معادله تنش سطحی قطره و تأثیر آن بردو نوع جوانه زایی جریان دوفازی بخارآب در نازل های مور )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , امید نوری کادیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نیروگاه های فسیلی در انتهای توربین های بخار و در نیروگاه های هسته ای از همان ابتدا در اثر انبساط بخار، دمای بخار کاهش یافته و در نتیجه بخار ما فوق گرم خط اشباع را قطع کرده و وارد منطقه دو فازی می شود به علت سرعت بالای جریان، بخار کماکان تک فاز می باشد که به این بخار، بخار مافوق سرد گفته می شود. در این حالت است که بدون وجود ذرات خارجی سیال شروع به جوانه زایی از نوع همگن می نماید. رها شدن گرمای نهان به بخار مافوق صوت، باعث افزایش فشار ناگهانی می گردد به این پدیده شوک میعان نیز گفته می شود. که به علت دوفازی شدن جریان بخار در توربین ها باعث تلفات و خوردگی پره ها می گردد.به توجه به اهمیت جوانه زایی در پدیده دوفازی، و نقش بسیار مهم تنش سطحی قطرات در آن، در تحقیق حاضر برای اولین بار دو مدل مختلف جوانه زایی با سه نوع تنش سطحی های مختلف ترکیب گردیده و نتایج توزیع فشار و شعاع قطرات محاسباتی در چندین حالت با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. بر این اساس استفاده از معادله تنش سطحی سطح صاف در ترکیب با اصلاح کورتنی کانتراویتز بر معادله جوانه زایی در نازل های مور کلاسیک بهترین کارکرد را در تطابق با نتایج تجربی دارد. بعد از آن معادله جوانه زایی هیل می باشد که نوع معادله تنش سطحی تاثیری بر آن ندارد.

کلمات کلیدی

, تئوری جوانه زایی, شوک چگالشی, جریان دوفازی, کشش سطحی, الگوریتم ژنتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058527,
author = {مه پیکر, محمدرضا and نوری کادیجانی, امید},
title = {بررسی سه نوع معادله تنش سطحی قطره و تأثیر آن بردو نوع جوانه زایی جریان دوفازی بخارآب در نازل های مور},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری جوانه زایی، شوک چگالشی، جریان دوفازی، کشش سطحی، الگوریتم ژنتیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سه نوع معادله تنش سطحی قطره و تأثیر آن بردو نوع جوانه زایی جریان دوفازی بخارآب در نازل های مور
%A مه پیکر, محمدرضا
%A نوری کادیجانی, امید
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2017

[Download]