پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (6), شماره (24), سال (2016-10) , صفحات (13-34)

عنوان : ( بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدحسین مهدوی عادلی , حسن رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، سیاست های حفاظت از آن و عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش های صنعتی در حد تفصیل کدهای 2 رقمی ISIC طی سال های 1390-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. برای مطالعه رابطه علیت و پویایی بین متغیرهای مورد بررسی در بخش صنعت از علیت تودا-یاماموتو و تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه علیت وجود ندارد اما در سایر موارد بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی رابطه علیت کوتاه مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, مصرف انرژی, صادرات, داده های تابلویی, تصحیح خطای برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058533,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and مهدوی عادلی, محمدحسین and رضایی, حسن},
title = {بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل)},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {24},
month = {October},
issn = {2228-5954},
pages = {13--34},
numpages = {21},
keywords = {رشد اقتصادی، مصرف انرژی، صادرات، داده های تابلویی، تصحیح خطای برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل)
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A رضایی, حسن
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2016

[Download]