مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (11), شماره (46), سال (2015-10) , صفحات (61-87)

عنوان : ( اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویا )

نویسندگان: بهرام فتحی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمد حسن فطرس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگاهی جهانی در مورد امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی و خطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مانند انتشارآلاینده ها باعث شده است تا مسائل زیست محیطی ناشی از این فعالیتها درارزیابی عملکرد کارایی انرژی لحاظ گردد. تعدادی از مطالعات گذشته به ارزیابی عملکرد کارایی انرژی پرداختند که در میان تحلیل های مختلف،استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) اخیرا افزایش قابل توجهی شده است. دربسیاری از مطالعات کارایی انرژی مربوط به DEA، ستانده های نامطلوب مانند انتشار دی اکسید کربن (CO2) را در چارچوب مدلسازی مورد بررسی قرار نداده اندکه این ممکن است در تولید مشترک با ستانده مطلوب و نامطلوب منجر به نتایجی دور از واقع گردد. هدف این تحقیق، اندازه گیری عملکرد کارایی انرژی صنعتی از چندین مدل DEA زیست محیطی با انتشار CO2 با استفاده از شاخص های عملکرد کارایی انرژی در دو حالت ایستا و پویا در کشورهای در حال توسعه منتخب در دوره زمانی2012-2001 است. شاخص عملکرد کارایی انرژی پویا به دو مولفه اصلی تجزیه می شود. نتایج نشان می دهد که بهبود کارایی صنعتی در کشورهای در حال توسعه منتخب به طور عمده از بهبود تکنولوژی تاثیر می پذیرد.

کلمات کلیدی

, کارایی انرژی, انتشار CO2, کشورهای در حال توسعه, ناپارامتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058534,
author = {فتحی, بهرام and مهدوی عادلی, محمدحسین and محمد حسن فطرس},
title = {اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویا},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {46},
month = {October},
issn = {1735-1626},
pages = {61--87},
numpages = {26},
keywords = {کارایی انرژی، انتشار CO2، کشورهای در حال توسعه، ناپارامتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویا
%A فتحی, بهرام
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A محمد حسن فطرس
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2015

[Download]