دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( پاسخ فرامینیفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: بهناز کلنات , محمد وحیدی نیا , حسین وزیری مقدم , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش طاهرآباد در شرق حوضه کپهداغ مورد ،OAE به منظور ارزیابی پاسخ فرامینفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی طی 2 Witheinella ،Rotalipora cushmani بررسی قرار گرفت. براساس مطالعه فرامینفرهای پلانکتون سه زون زی تی متعلق به سنومانین پ ین تورونین پیشین در این محدوده Helvetoglobotruncana helvetica و archaeocretacea شناسایی شد. الگوهای تغییر فرامینیفرهای پلانکتون حاکی از کاه تنون و فراوانی این فرامینفرها در دو باز ه افزای رسوبگذاری کربن آلی در برش طاهرآباد است که در طی ایجاد شرایط یوتروفیک و گ ترش زون حداق اک ی ن رخ میدهد. Planktonic

کلمات کلیدی

, حوضه کپه داغ, سنومانین- تورونین, فرامینیفرهای پلانکتون, برش طاهرآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058539,
author = {کلنات, بهناز and وحیدی نیا, محمد and حسین وزیری مقدم and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {پاسخ فرامینیفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {حوضه کپه داغ، سنومانین- تورونین، فرامینیفرهای پلانکتون، برش طاهرآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ فرامینیفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه کپه داغ
%A کلنات, بهناز
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسین وزیری مقدم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]