پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران , 2015-05-20

عنوان : ( اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ )

نویسندگان: رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: ید اگرچه در تمامی بافت‌های بدن توزیع شده است ولی تنها عمل شناخته شده آن شرکت در ساختمان هورمون‌های تری یدوتیرونین (T3) و تترایدوتیرونین (T4) است که در غده تیروئید به وسیله قرارگرفتن ید بر روی اسیدآمینه تیروزین تولید می‌شوند. منابع مورد استفاده برای مکمل سازی جیره‌های غذایی به صورت یدات و یدید سدیم ،کلسیم و پتاسیم می‌باشد که یدید ها تمایل شدید به اکسید شدن داشته و قبل از اینکه حیوان بتواند آن را مصرف کند به شکل فرار در می‌آید. بهترین منابع یدات کلسیم و پتاسیم می‌باشد. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار بر عملکرد تولیدی آن ها و همچنین صفات کیفی تخم مرغ می باشد مواد و روشها: .به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات به عنوان منبع غنی از ید بر شاخص¬های عملکردی و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم¬گذار تجاری، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 240 قطعه مرغ تخم¬گذار سویه "های¬لاین W-36"در دامنه سنی 33 تا 40 هفتگی، با 6 تیمار، 5 تکرار و 8 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات (صفر، 5/2، 5، 5/7، 10، 5/12 کیلوگرم خوراک/میلی گرم) بود. جیره¬های آزمایشی بر اساس دفترچه راهنمای پرورش "های-لاین W-36" برای مرحله¬ پیک تولید (90-88% تخم¬گذاری) و میزان خوراک مصرفی هر قطعه (100 گرم در روز) تنظیم شد. یافته¬ها: افزایش سطوح مکمل کلسیم یدات از صفر میلی گرم (تیمار شاهد) تا 5/12 میلی گرم باعث افزایش معنی دار تولید تخم مرغ از 15/82 درصد به 15/88 درصد و در مورد گرم تخم مرغ تولیدی از 35/50 روز/مرغ/گرم به 95/52 روز/مرغ/گرم می¬گردد. در مورد میانگین وزن تخم مرغ، افزایش سطوح مکمل کلسیم یدات باعث کاهش معنی دار این شاخص از40/61 گرم در تیمار صفر میلی گرم به 16/60 گرم در تیمار 5/12 میلی گرم گشت. افزایش سطوح مکمل کلسیم یدات باعث افزایش معنی دار رنگ زرده از 65/5 به 70/6 گردید نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش می توان گفت افزایش سطح ید در جیره غذایی مرغان تخم¬گذار حتی بالاتر از پیشنهاد دفترچه راهنمای پرورش های‌لاین (7/1کیلوگرم خوراک/ میلی گرم) می تواند درصد تخم گذاری و ضریب تبدیل غذایی و رنگ زرده را بهبود بخشیده و درصد تخم مرغ های شکسته و ترک خورده را کاهش دهد. واژه¬های کلیدی: ید، عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ، مرغان تخم¬گذار، تخم مرغ Abstract: Aims and Background: Although iodine is distributed in all body tissues, but its only known function of the building hormones (T3) and (T4) the thyroid gland with iodine exposure on the amino acid tyrosine are produced. Resources used to supplement rations for sodium, calcium and potassium iodide and iodate, iodide has a strong tendency to oxidation and before the animal can eat it is to escape. The best sources of calcium and potassium iodate.The purpose of this test is to evaluate the effect of adding various levels of calcium iodate in the diet of laying hens on production performance and egg quality traits. Materials and Methods: This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of calcium iodate on productive performance and quality traits of the eggs in laying hens. Experiment was designed in a Completely Randomized Design with 240 Hy-line (W-36) laying hens in 6 treatments and 5 replicates (with 8 hens in each replicate) from 33 until 40 weeks of age. The basal diet was formulated to satisfy nutritional requirements, according to recommendations by Hy-line management guide (2012). The levels of calcium iodate in this experiment included 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 mg/kg of diet. Results: The results showed that the increasing levels of calcium iodate from 0 to 12.5 mg/kg of diet significantly increased egg production (hen-day) and yolk color and improved it from 5.65 to 6.70. Egg production percentage was improved from 82.15% to 88.15% and also significantly improved egg mass from 50.35 to 52.95 g/hen/day. The increasing levels of calcium iodate had no significant effects on feed intake, feed conversion ratio, shape index, yolk index, shell thickness, shell density, egg specific gravity, albumen percentage, yolk percentage, shell percentage and Haugh unit. Conclusion: The result of this research showed that, higher levels of calcium iodate than that suggested by Hy-line management guide (1/7 mg/kg of diet) improves yolk color and productive performance.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: ید, عملکرد تولیدی, کیفیت تخم مرغ, مرغان تخمگذار, تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058540,
author = {بخشعلی نژاد, رضا and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and زرقی, حیدر},
title = {اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ},
booktitle = {پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: ید، عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ، مرغان تخمگذار، تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ
%A بخشعلی نژاد, رضا
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A زرقی, حیدر
%J پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران
%D 2015

[Download]