دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس) )

نویسندگان: فاطمه ذبیحی زوارم , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه ی سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و گسترش رخساره های اصلی سازندهای موجود در منطقه ی مورد مطالعه به منظور به تصویر کشیدن مقطع عرضی چینه نگاری در سراسر منطقه مورد مطالعه می باشد. ناحیه مورد مطالعه، 2 برش تحت الارضی شامل چاه های شماره 2 و 6 از میدان نفتی قلعه نار در مرز شمالی فروافتادگی دزفول و 3 برش سطح الارضی شامل برش های چناره و تنگ زال در تاقدیس چناره و برش تنگ ملاوی در تاقدیس مالهه کهوه در بخش جنوب شرقی حوضه ی لرستان را در بر می گیرد. سازندهای مورد مطالعه در میدان قلعه نار شامل سازند بخش بالایی سازند پابده ، سازند آسماری و بخش قاعده ای سازند گچساران، در تاقدیس چناره، شها مل سهازندهای شههزازان -آسهماری، قسمت بالایی سازند پابده و بخش قاعده ای سازند گچساران و در تاقدیس ماله کوه شامل بخش بهالایی سهازند کشه،ان، سازند های شهزازان-آسماری و بخش قاعده ای گچساران می باشد. نتایج حاصل از مطالعات منجر به ترسیم نمودار سهاده شده ای از انطزاق چینه نگاری در منطقه مورد مطالعه، در جهت جنوب شرقی- شمال غربی گردید. گسل بهالارود بها رونهد شرقی-غربی در مرز بین زون لرستان در شمال و زون فروافتادگی دزفول در جنوب واقع شده است. اگر این گسل پی سنگ در ترشیاری زیرین فعال بوده باشد موجب بالاآمدگی های محلی شده و بایستی در فضای انزاشتگی برای رسهوبگااری، بهه ویژه رسوبات بالای آن تاثیر گاار بوده باشد. هم تغییرات ضخامت و هم تغییرات رخسهاره ای اصهلی و مههم منطقهه مهورد مطالعه با محل این گسل اصلی منطزق است. این شواهد نشان می دهد که این گسل در طی رسوبگااری فعال بوده است.

کلمات کلیدی

, فروافتادگی دزفول, حوضه لرستان, سازند آسماری, سنگ چینه نگاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058545,
author = {ذبیحی زوارم, فاطمه and وحیدی نیا, محمد},
title = {گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس)},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {فروافتادگی دزفول، حوضه لرستان، سازند آسماری، سنگ چینه نگاری،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس)
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]