مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (93-104)

عنوان : ( فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی )

نویسندگان: حمیده حائری , هادی صدوقی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حالت نظیر فیلتر کالمن و فیلتر ذره ای، با فرض موجودبودن مد لهای فرایند و مشاهده به حل مسئله می پردازند. در عمل در برخی از شرایط، کل مدل یا برخی از پارامترهای آن نامعلوم بوده و یا با درجه ای از عدم قطعیت همراه است. در این موارد لازم است مد لهای عنوان شده هم زمان با تخمین حالت، تقریب زده شوند. از دیگر دلایل تخمین تطبیقی مدل، انحراف در پارامترهای مدل ها در طول زمان است. در کاربردهای برخط ممکن است به تدریج پارامترهای مدل دست خوش تغییرات شوند. در این شرایط روش های عنوان شده ممکن است منجر به نتیجه نامطلوب شوند. یکی از راه حل های عنوان شده برای این مشکل، تخمین برخط 3 مدل با استفاده از روشی تطبیقی است. کار حاضر با مجهول در نظر گرفتن مدل مشاهده به استخراج این مدل از روی ذره های تولیدشده و مشاهدات دریافتی می پردازد.

کلمات کلیدی

, ردگیری, فیلتر ذره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058547,
author = {حمیده حائری and صدوقی یزدی, هادی},
title = {فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {1682-3745},
pages = {93--104},
numpages = {11},
keywords = {ردگیری، فیلتر ذره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی
%A حمیده حائری
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2016

[Download]