دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( مطالعه قاعده زمانی آشکوب کامپانین در سازند آب تلخ، برش قره سو، شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , مهسا باقری نسب , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قاعده زمانی آشکوب کامپانین بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در سازند آبتلخ، برش چینهشناسی قرهسو Marsupites testudinarius در شرق حوضه رسوبی کپه داغ مورد بررسی قرار گرف . در این برش گونه اهانی که انقراض آن بطور گسترده در تعیین قاعده زمانی کامپانین بکار میرود یاف نگردید. چندین افز زیستی Schlotheim Dicarinella گونه های LODs همزمان از روزن داران شناور نزدیک به گذر زمانی سانتونین کامپانین که شامل Contusotruncana patelliformis گونه FOD و concavata (Brotzen) , Dicarinella asymetrica (Sigal) Dicarinella asymetrica ثب گردیدند. مرز زمانی سانتونین کامپانین در باتترین قسم زیس زون (Gandolfi) و در قاعده سازند آبتلخ در برش قرهسو قرار دارد. مدل زیستی بدس آمده برای برش مورد مطالعه Total Range Zone اس . Gale قابل مقایسه با مدل 2008

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپهداغ, سازند آبتلخ, برش قرهسو, فرامینیفرهای پلانکتونیک, مرز سانتونین کامپانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058549,
author = {وحیدی نیا, محمد and مهسا باقری نسب and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {مطالعه قاعده زمانی آشکوب کامپانین در سازند آب تلخ، برش قره سو، شمال شرق ایران},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپهداغ، سازند آبتلخ، برش قرهسو، فرامینیفرهای پلانکتونیک، مرز سانتونین کامپانین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه قاعده زمانی آشکوب کامپانین در سازند آب تلخ، برش قره سو، شمال شرق ایران
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهسا باقری نسب
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]