دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مهسا باقری نسب , محمد وحیدی نیا , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند آبتلخ در برش چینهشناسی قرهسو مورد مطالعه د قی بایو استراتیگرافی بر اسا فرامینیرراا پلانکتونیک قرار میگیرد. این سازند از واحداا سنگشناسی شیل و مارن به ضخامت 1400 متر تشکیل شده است. سازند آبتلخ در برش قرهسو در زیر سازند نیزار بصورت ناپیوسته و در بالا سازند آبدراز و بصورت ییوسته قرار گرفته است. در این مطالعه تعداد 25 گونه از فرامینیرراا پلانکتونیک متعل به 10 جنس در غالب 7 بایوزون به ترتیب ذیل مورد شناسایی قرار گرفت: 1-Dicarinella asymetrica Total Range Zone,2- Globotruncanita elevata Partial Range Zone, 3-Globotruncana ventricosa Interval Zone, 4-Globotruncanita stuartiformis Partial Range Zone , 5-Globotruncanella havanensis Interval Zone, 6-Globotruncana aegyptiaca Interval Zone, 7-Gansserina gansseri Interval Zone برا سازند آبتلخ در برش Latest Campanian تا Earliest Campanian در نهایت بر اسا این مطالعه محدوده سنی قرهسو پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپهداغ, سازند آبتلخ, برش قرهسو, فرامینیرراا پلانکتونیک, بایوزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058551,
author = {مهسا باقری نسب and وحیدی نیا, محمد and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپهداغ، سازند آبتلخ، برش قرهسو، فرامینیرراا پلانکتونیک، بایوزون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A مهسا باقری نسب
%A وحیدی نیا, محمد
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]