دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت مطالعات پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز، برش چینهشناسی ترکیبی باغک پادها در بخ ها شر ی حوضه رسوبی کپهداغ انتخاب و مطالعات بر رو آن متمرکز گردید. در این برش، سازند آبدراز با ستبرا 359 متر، غالبا از شیل، مارن، آهک و سه واحد سنگ آهک گل سفید تشکیل شده است. 275 اسیید پالینولوکیکی و 31 مقط ناز میکروسکوپی از سنگ آهکها گل سفید و آهکها مارنی تهیه و بررسیها براساس آنها و مطالعات صحرائی به انجام رسیده است. بر این اساس 5 پالینوفاسیس و دو رخسار کربناته و آوار در این سازند تشخیا داده شد. مطالعات پالینولوک و مطالعات میکروفاسیسی و رخسارهها شناسائی شده نشاندهنده نهشته شدن سازند آبدراز در این بخ از حوضه رسوبی کپهداغ در یک محیط دریا باز با عمق متوسط میباشد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, کرتاسه بالائی, سازند آبدراز, پالینوفاسیس, میکروفاسیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058552,
author = {داوطلب, الهام and وحیدی نیا, محمد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {کپه داغ، کرتاسه بالائی، سازند آبدراز، پالینوفاسیس، میکروفاسیس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A داوطلب, الهام
%A وحیدی نیا, محمد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]