دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش قره سو براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , فهیمه رستمی , عبدالمجید موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبدراز یکی از سازندهای کرتاسه پسین در حوضه رسوبی کپهداغ است که در شمال شرق ایران نهشته شده است. این سازند از واحدهای سنگشناسی شیلهای خاکستری به همرا 3 واحد سنگ آهکی چاکی تشکیل شده است. سازند آبدراز در برش قرهسو در زیر سازند آبتلخ بصورت پیوسته و در بالای سازند آیتامیر و بصورت ناپیوسته قرار گرفتهه اسهت. ضهتامت سهازند آبهدراز در بهرش قهرهسهو چیهری در حهدود 500 متهر اسهت. هم نهین فرامینیپرههای پ نکتونیهن زیهادی چهون در این بهرش Hedbergella, Heterohelix, Marginotruncana, Dicarinella, Globotruncana, Globotruncanita یافت شدند. در این مطالعه تعداد 50 گونه از فرامینیپرهای پ نکتونین متعلق به 14 جنس در غالب 5 بهایوزون بهه ترتیهب ذیل مورد شناسایی قرار گرفت: 1-Whiteinella arceocretacea Partial Range Zone (lower Turonian), 2- Helvetoglobotruncana helvetica Total Range Zone (middle Turonian) 3- Marginotruncana renzi Interval Zone (upper Turonian), 4- Dicarinella concavata Interval Zone (uppermost Turonian to early Santonian), 5- Dicarinella asymetrica Total Range Zone (lower to upper Santonian). در نهایت بر اساس این مطالعه محدوده سنی قاعده زمانی تورونین تا سانتونین پسین برای برش مورد مطالعه پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, فرامینیفرهای پلانکتون, بایوزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058554,
author = {وحیدی نیا, محمد and فهیمه رستمی and عبدالمجید موسوی نیا},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش قره سو براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، شمال شرق ایران},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، فرامینیفرهای پلانکتون، بایوزون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش قره سو براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، شمال شرق ایران
%A وحیدی نیا, محمد
%A فهیمه رستمی
%A عبدالمجید موسوی نیا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]