نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران , 2016-12-21

عنوان : ( مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی )

نویسندگان: سمیه زارع , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار بررسی چیستی و چرایی رهبری آموزشی و تحولات مفهومی آن در گستره مطالعات مدیریت و رهبری آموزشی می باشد. با اتکا به این مفروضه اساسی که آموزش و یادگیری قلب مدیریت آموزشی و هسته فنی مدرسه را شکل می دهد و به تبع آن تجلی مدیران در نقش رهبران آموزشی به عنوان یک ضرورت احساس می شود. رهبری آموزشی به مثابه یک الگوی رهبری مدرسه با جنبش مدرسه اثربخش همزاد است. مرور نظام مند مطالعات اخیر بیساری از محققان این حوزه حکایت از تاثیر مثبت و معنادار این سبک از رهبری مدرسه با بسیاری از ابعاد مدرسه اثربخش از جمله بهبود یادگیری دانش آموزان و ارتقای توسعه حرفه ای معلمان دارند. دغدغه بهبود آموزش و یادگیری در مدرسه زمینه های ظهور الگوهای نظری متعددی را در این حوزه فراهم نمود. مرور و تحلیل الگوهای نظری موجود رهبری آموزشی در این نوشتار حاکی از تحولی اساسی در بازتعریف نقش های مدیران آموزشی به طور کلی و مدیران مدارس به طور خاص دارد. از مهم ترین ابعاد قابل ملاحظه در تعریف نقش های مدیران به مثابه رهبران اموزشی می توان به هدفگذاری و ترسیم چشم انداز مدرسه، مدیریت برنامه درسی و ایجاد فضای یادگیری مثبت و موثر در مدرسه اشاره نمود. بی شک هنرنمایی مدیران در نقش رهبران آموزشی می تواند زمینه تعالی مدیریت مدارس کشور را بر اساس اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, رهبری, رهبری آموزشی, الگوهای رهبری آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058564,
author = {زارع, سمیه and حسین قلی زاده, رضوان and مهرام, بهروز},
title = {مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {رهبری، رهبری آموزشی، الگوهای رهبری آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی
%A زارع, سمیه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A مهرام, بهروز
%J نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
%D 2016

[Download]