اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011 , 2011-12-18

عنوان : ( ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , سیده عاطفه ضیایی , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطایق با آمار انرژی سالیانه کشور بیش از یک سوم انرژی در بخش ساختمان مصز=رف می شود.

کلمات کلیدی

, قبض گاز, بخش خانگی, سیستمهای گرمایشی, ضریب انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058566,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and مینا محتشمی and سیده عاطفه ضیایی and صالح نیا, نرگس},
title = {ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قبض گاز، بخش خانگی، سیستمهای گرمایشی، ضریب انتقال حرارت،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مینا محتشمی
%A سیده عاطفه ضیایی
%A صالح نیا, نرگس
%J اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011
%D 2011

[Download]