پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (189-206)

عنوان : ( ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت )

نویسندگان: علی علیزاده زوارم , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه وب سایت ها در حوزه اطلاع رسانی و انجام بسیاری از خدمات، اهمیت فراوانی پیدا کرده اند و در این راستا، مطالعات وب‌سنجی از جنبه های مختلف مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی و خوشه بندی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت می باشد. در فرایند اجرایی پژوهش، 31 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری کشور در قالب 6 مورد از مهم ترین شاخص های ترافیکی وب سایت شامل متوسط تعداد صفحات بازدیدشده، متوسط زمان مرور سایت، درصد بازدیدکنندگان از داخل کشور، درصد بازدیدکنندگان از خارج کشور، تعداد پیوندها، و سرعت بارگذاری، بر اساس وب سایت و موتور جستجوی الکسا مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی، بانک‌ها و مؤسسات شبیه به هم در قالب خوشه هایی همگن دسته بندی شدند. کیفیت و اعتبار هر یک از خوشه های ایجاد شده با استفاده از روش تحلیل تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت، به تحلیل ویژگی های هر یک از این خوشه‌ها پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بین خوشه های مختلف از نظر شاخص سرعت بارگذاری تفاوت معناداری وجود ندارد اما در مورد میزان سایر شاخص ها، تفاوت بین خوشه های مختلف، معنادار بوده است.

کلمات کلیدی

, وب سنجی, ترافیک وب سایت, خوشه بندی, خوشه بندی سلسله مراتبی, وب سایت الکسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058587,
author = {علیزاده زوارم, علی and پویا, علیرضا},
title = {ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6977},
pages = {189--206},
numpages = {17},
keywords = {وب سنجی، ترافیک وب سایت، خوشه بندی، خوشه بندی سلسله مراتبی، وب سایت الکسا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت
%A علیزاده زوارم, علی
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2017

[Download]