دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( باز نگری جدید درنفتگیر مخزن شوریجه با استفادخ از تفسیر داده های لرزه نگاری 3 بعدی در میادین شرق کپه داغ )

نویسندگان: غلامرضا حسین یار , سیدرضا موسوی حرمی , ایرج عبدالهی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آواری رودخانه ای شوریجه به سن نئوکومین سنگ مخزن حوضه رسوبی شرق کپه داغ می باشد که مطالعات اکتشاف نفت در آن به نفتگیر نوع ساختمانی متمرکز است. با توجه به تغییرات جانبی رخسارهای و مخزنی در مخزن شوریجه، در این مطالعه با اعمال نشانگرهای لرزهای بر روی داده های لرزه ای سه بعدی بر اساس ژئومورفولوژی لرزه ای و تلفیق آن با اطلاعات چاه ها به بررسی پتانسیل مخزنی و آنالیز نوع نفتگیر در حوضه مذکور پرداخته ایم. نتایج بیانگر دو افق مخزنی مجزا در سازند شوریجه می با شد که افق مخزنی زیرین در یک سیستم رودخانه ای تشکیل شده و افق مخزنی فوقانی در رخساره های دلتلیی ایجاد شده است. این مطالعه نشان می دهد که مخزن شوریجه در شرق کپه داغ نه یک مخزن ساختمانی بلکه مخزن چینه ای استکه تحت تاثیر تکتونیک قرار گرفته و بهبود یافته است.

کلمات کلیدی

, سازند شوریجه, شرق کپه داغ, میدان گازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058589,
author = {حسین یار, غلامرضا and موسوی حرمی, سیدرضا and ایرج عبدالهی فرد},
title = {باز نگری جدید درنفتگیر مخزن شوریجه با استفادخ از تفسیر داده های لرزه نگاری 3 بعدی در میادین شرق کپه داغ},
booktitle = {دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند شوریجه، شرق کپه داغ، میدان گازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T باز نگری جدید درنفتگیر مخزن شوریجه با استفادخ از تفسیر داده های لرزه نگاری 3 بعدی در میادین شرق کپه داغ
%A حسین یار, غلامرضا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ایرج عبدالهی فرد
%J دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]