دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( همپوشانی فرآیندهای خاکزایی و دیاژنز متئوریک در کالکریتهای پدوژنیک و غیر پدوژنیک (فریاتیک) سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم مرتضوی مهریزی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی رسوبی سازند شوریجه در نواحی جنوب شرقی و غربی حوضه رسوبی کپه داغ شامل پروفیل های کالکریتی پدوژنیک و غیر پدوژنیک می باشد. بررسیهای پتروگرافی نمونه های کالکریتی نشان دهنده وجود انواع فابریکهای آلفایی است که همزمان با نوسان سطح ایستابی (تغییر از شرایط وادوز به فریاتیک) شکل گرفته اند. وجود زون بندیهای تیره و روشن در تصاویر نمونه های فوق نیز نوسان سطح ایستابی، تناوب شرایط اکسیدی و احیایی و تغییر شیمی آب زیرزمینی را CL میکروسکوپ منعکس می کند. داده های ژئوشیمیایی ( داده های عنصری و ایزوتوپی) نیز نتایج مطالعات پتروگرافی را تأیید می کند

کلمات کلیدی

, کالکریت , پتروگرافی, ژئوشیمی عنصری, ایزوتوپهای پایدار, دیاژنز متئوریک, سازند شوریجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058590,
author = {مریم مرتضوی مهریزی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {همپوشانی فرآیندهای خاکزایی و دیاژنز متئوریک در کالکریتهای پدوژنیک و غیر پدوژنیک (فریاتیک) سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کالکریت ، پتروگرافی، ژئوشیمی عنصری، ایزوتوپهای پایدار، دیاژنز متئوریک، سازند شوریجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همپوشانی فرآیندهای خاکزایی و دیاژنز متئوریک در کالکریتهای پدوژنیک و غیر پدوژنیک (فریاتیک) سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A مریم مرتضوی مهریزی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش انجمی رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]