کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20

عنوان : ( تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , محبوبه قانعی , فرزانه سلیمانی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به تغییرات برق‌آسا و شدت رقابت و شرایط حاکم بر بازار، اکثر سازمان‌ها از جمله در صنعت بانکداری جذب و حفظ مشتریان را سرلوحه برنامه‌های خویش قرار داده‌اند. در این فضای رقابتی ایجاد و انتقال ارزش مناسب به مشتریان از اهم ویژگی‌ها و اهداف سازمان‌ها است. از عوامل مهم در کیفیت خدمات و انتقال ارزش به مشتریان ، متصدیان خدمات بانکی می‌باشند. نحوه عملکرد، پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی توسط کارکنان و متصدیان خدمات بانکی نقش مهمی در کیفیت خدمات و انتقال ارزش به مشتریان خواهد شد. در این بین سیاست‌های منابع انسانی و چگونگی رفتار و تعهد سازمان نسبت به کارکنان می‌تواند بر چگونگی رفتار کارکنان بانک‌ها در جهت انتقال ارزش به مشتریان تأثیرگذار باشد. بازارگرایی داخلی از جمله سیاست هایی است که بر سیاست‌های درونی سازمان‌ها نسبت به کارکنان به‌منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت خدماتی که توسط آنان ارائه می‌شود تأکید می‌نماید؛ هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری است. جامعه آماری این تحقیق شعب بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه که اخیراً خصوصی شده‌اند در شهر مشهد به تعداد 306 می‌باشد. نمونه آماری شامل 172 شعبه است و با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی به صورت در‌ دسترس انتخاب شد، داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت جمع‌آوری و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان داد بازارگرایی داخلی توانسته است بر ارزش پیشنهادی مشتری تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, ارزش پیشنهادی مشتری, بازارگرایی داخلی, صنعت خدمات بانکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058598,
author = {فراحی, محمدمهدی and کفاش پور, آذر and قانعی, محبوبه and سلیمانی راد, فرزانه},
title = {تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزش پیشنهادی مشتری، بازارگرایی داخلی، صنعت خدمات بانکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد
%A فراحی, محمدمهدی
%A کفاش پور, آذر
%A قانعی, محبوبه
%A سلیمانی راد, فرزانه
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]