پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (16), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (141-165)

عنوان : ( بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , شهاب متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ­ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف­کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می‌کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست‌های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده ­های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم­انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی­تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. ­سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, شاخص قیمت مصرف شاخص قیمت تولید کننده, هم انباشتگی, علیت گرنجری, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058612,
author = {مطهری, محب اله and لطفعلی پور, محمدرضا and متین, شهاب},
title = {بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-6768},
pages = {141--165},
numpages = {24},
keywords = {شاخص قیمت مصرف شاخص قیمت تولید کننده، هم انباشتگی، علیت گرنجری، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران
%A مطهری, محب اله
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A متین, شهاب
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2016

[Download]