مطالعات رفتار سازمانی, سال (2016-12)

عنوان : ( خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: سمیراء پور , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی و خوشه بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی انجام شده است. به کمک نمونه گیری تصادفی ساده از میان مددکاران این نهاد، 207 پرسشنامه با روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای (خوشه بندی سلسله مراتبی و چند میانگین) و به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. رفتارهای 9گانه ای که اولویت بندی و خوشه بندی گردید شامل رفتار حمایت گرایانه، اعتمادگرایانه، متعهدانه، مداراگرایانه، محترمانه، فضیلت مدارانه، خیرخواهانه، عادلانه و توانمندسازانه مدیر می باشد. در تحلیل خوشه ای صورت گرفته به روش سلسله مراتبی، دیدگاه های مددکاران در مورد رفتارهای 9گانه مدیران در تقویت رفتار فرانقش مددکاران به 4 خوشه تقسیم شدند و سپس 28 شهرستان استان براساس دیدگاه مددکاران با استفاده از روش تحلیل خوشه¬ای چندمیانگین در این 4 خوشه قرار گرفتند و در نهایت نیز رفتارهای 9گانه مدیران در کل استان، اولویت¬بندی شدند. نتایج حاصله نشان داد خوشه اول، بزرگترین خوشه در میان سایر خوشه¬ها به لحاظ فراوانی می¬باشد و اکثر شهرهای استان در این خوشه قرار دارند. این خوشه برای رفتارهای فضیلت¬مدارانه، عادلانه و متعهدانه مدیر در تقویت رفتار فرانقش مددکاران اهمیت بسیاری قائل است. در انتها بر مبنای اولویت¬بندی و خوشه¬بندی انجام شده، الگویی رفتاری برای مدیران این نهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

رفتار مدیر؛ رفتار فرانقش؛ مددکار؛ تحلیل خوشه¬ای؛ کمیته امداد امام خمینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058618,
author = {پور, سمیراء and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2016},
month = {December},
issn = {2322-1518},
keywords = {رفتار مدیر؛ رفتار فرانقش؛ مددکار؛ تحلیل خوشه¬ای؛ کمیته امداد امام خمینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی)
%A پور, سمیراء
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2016

[Download]